Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy w Szczecinie

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Menu działu

Sprawozdania wyborcze komitetów wyborczych

Obowiązek składania sprawozdań i termin ich składania

 

 

 

Zgodnie z art. 84 ust. 2-2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547) pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów  przedkłada organowi, któremu złożył zawiadomienie o utworzeniu komitetu, sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu. Sprawozdanie finansowe powinno zawierać informacje o uzyskanych kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz imienny wykaz wpłat od osób fizycznych, a także o korzyściach majątkowych, o których mowa w art. 84d ust. 2.

W przypadku wyborów ponownych sprawozdanie finansowe składa się właściwemu komisarzowi wyborczemu.

W przypadku, gdy komitet nie pozyskiwał i nie wydatkował środków, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego może złożyć właściwemu komisarzowi wyborczemu stosowne oświadczenie zastępujące sprawozdanie finansowe. Do trybu postępowania z oświadczeniami stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące sprawozdań finansowych.

 

Sprawozdanie należy sporządzić według według zasad i na drukach stanowiących załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 212, poz. 1560). Do sprawozdania należy dołączyć dokumenty wymienione w załączniku Nr 3 do rozporządzenia.

 

 

 

      Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego z dochodów i wydatków spoczywa także – zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 ze zm.) – na pełnomocniku inicjatora referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego przed upływem kadencji. Sprawozdanie, sporządzone według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie wzoru sprawozdania finansowego o źródłach i wysokości pozyskanych funduszy oraz wydatkach poniesionych na cele referendalne (Dz. U. Nr 14, poz. 128), należy złożyć Komisarzowi Wyborczemu w Szczecinie w terminie 3 miesięcy od dnia referendum.

 

 

 

Sprawozdania należy przesłać na adres:

 

 

 

Komisarz Wyborczy w Szczecinie

 

ul. Matejki 6b

 

71 – 615 Szczecin 

 

 

 

 

 

 

wydruk | pdf

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie